SA Miniature Horse Awards

 

2016 Awards
 

Champion of Champions (.pdf)

Horses of the Year (.pdf)

Gauteng Championships (.xlsx)

 

 


 

How the Scoring System Works

KAMPIOEN VAN KAMPIOENE

Slegs Kampioenskappe tel vir hierdie toekenning. Hierdie punte gaan nooit verlore nie, dit word oorgedra van jaar na jaar. Daar is ook geen afsnypunt vir hierdie toekenning nie. Ons jaarlikse Nasionale Kampioenskappe tel dubbel punte.
Kampioenskap – 5 punte
Reserwe Kampioenskap – 3 punte

 • 100 punte beteken ‘n SILWER MERIETE TOEKENNING
 • 200 punte beteken ‘n GOUE MERIETE TOEKENNING
 • 300 punte beteken ‘n PLATINUM MERIETE TOEKENNING

 

PERDE VAN DIE JAAR TOEKENNINGS

Hierdie toekennings word jaarliks deur die genootskap gedoen, aan perde wat constant deur die jaar presteer het. Hierdie toekennings strek van AJV tot AJV, gewoonlik van November tot die volgende jaar Oktober. Ons jaarlikse Nasionale Kampioenskappe tel dubbel punte.
Daar is verskeie kategoriee wat beloon word, hierdie word jaarliks toegeken tydens die AJV:

 • Merrievul
 • Hingsvul
 • Junior Merrie
 • Junior Hings
 • Senior Merrie
 • Senior Hings
 • Reunperd

In al hierdie sewe kategoriee word slegs Kampioenskappe en Reserwe Kampioenskappe se punte in aanmerking geneem.
5 punte vir ‘n Kampioenskap
3 punte vir ‘n Reserwe Kampioenskap

Dan word die volgende toekennings ook jaarliks gemaak tydens die AJV :

 • Hindernisklas
 • Beste Karperd (Presentasie Dryf asook Ope Dryf) 
 • Beste Paar karperde (Presentasie asook Ope Dryf) 
 • Beste Drywer (Hindernis dryf) 
 • Springperd

Hierdie vyf kategoriee word op die volgende basis gepunt:

 • 1 ste plek – 5 punte
 • 2de plek – 4 punte
 • 3de plek – 3 punte
 • 4de plek – 2 punte
 • 5 de plek – 1 punt

 

GAUTENG SKOU KAMPIOENSKAP

Hierdie toekenning word ook jaarliks gemaak en strek van een kalender jaar na die volgende, maw Januarie tot Desember. Hierdie toekenning word normaalweg by HORSE OF THE YEAR SKOU gedoen. Vir hierdie toekenning word al die Noordelike skoue in berekening gebring. Elke klas waarin ‘n perd deelneem word in ag geneem behalwe die volgende klasse:

 • Kampioenskapsklasse
 • Dames dryf
 • Staljong klas

Die puntetoekennings vir hierde toekenning is as volg :

 • 1 ste plek – 5 punte 
 • 2de plek – 4 punte
 • 3de plek – 3 punte 
 • 4de plek – 2 punte
 • 5 de plek – 1 punt

Die perde wat die hoogste punt het na afloop van die kalender jaar word dan as volg beloon:

 • Eerste plek – R4000.00. Ons het ook ‘n geborgde Noodhulp Pakket vir 2017 
 • Tweede plek – R3000.00 
 • Derde plek – R2000.00
 • Vierde plek – R1000.00

 

CHAMPION OF CHAMPIONS

Only Championships count towards this award. These points are never lost, it gets carried over from one year to the next. There is no cut-off date for this award. Our yearly National Show counts double points.
Championship – 5 points
Reserve Championship – 3 points

 •  100 points mean a SILVER MERIT AWARD 
 • 200 points mean a GOLDEN MERIT AWARD 
 • 300 points mean a PLATINUM MERIT AWARD

 

HORSES OF THE YEAR AWARDS

These awards are awarded annualy by the Society, to horses that have won consistently throughout the year. This time span for this award is from AGM to AGM, normally from November to the next year October. Our yearly National Show counts double points.

There are various categories that earns awards and this is done yearly at the AGM:

 • Filly
 • Colt
 • Junior Mare
 • Junior Stallion
 • Senior Mare
 • Senior Stallion
 • Gelding

In all of these seven categories only the Championship and Reserve Championship points are taken into consideration.
5 points for a Championship
3 points for a Reserve Championship

The following awards are also done yearly at the AGM:

 • Obstacle Class
 • Best Carriage Horse (Presentation Drive as well as Open Drive)
 • Best Pair Carriage Horses (Presentation as well as Open Drive)
 • Best Driver (Obstacle driving)
 • Jumper

These five categories are awarded on the following point system :

 • 1st place – 5 points
 • 2nd place – 4 points
 • 3rd place – 3 points
 • 4th place – 2 points
 • 5th place – 1 point

 

GAUTENG SHOWING CHAMPIONSHIP

This is also awarded annualy and stretches from beginning of calender year to the end of same calender year, in other word from January to December. This is awarded at the HORSE OF THE YEAR SHOW. For this award all the shows in the Northern Region are taken into consideration. Every class in which a horse competes are taken into consideration except for the following classes:

 •  Championship classes
 • Ladies Driving
 • Grooms Handlers

The points are awarded as follows:

 • 1st place – 5 points 
 • 2nd place – 4 points
 • 3rd place – 3 points 
 • 4th place – 2 points
 • 5th place – 1 point

The horses with the highest total by the end of the calendar year are then awarded as winners with the following price money:

 • First place – R4000.00. We have a sponsored first aid kit for 2017 as well
 • Second place – R3000.00 
 • Third place – R2000.00 
 • Fourth place – R1000.00

 

 


 

2016 Champions

1st Place: Outeniqua Firefly - Owned byTylucas Equine Stud<br>
Shown by Scott Moffatt

1st Place: Outeniqua Firefly

Owned by: Tylucas Equine Stud
Shown by Scott Moffatt

2nd Place: Hart E Deago - Owned by La Petite Miniatures<br>
Shown by Arina Petit

2nd Place: Hart E Deago

Owned by La Petite Miniatures
Shown by Arina Petit

3rd Place: Outeniqua Rocky

3rd Place: Outeniqua Rocky's Ferrari

Owned by Majestic Miniatures
Shown by Juanita Duffield

4th Place: Hart E Endeavour

4th Place: Hart E Endeavour

Owned by Hart E Stud
Shown by Debora Joubert

 

© Copyright SA Miniature Horse 2019. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Miniature Horse.